HOKKAIDO / GORYOKAKU AOMORI / NEBUTA MATSURI MORIOKATOCHIGI / NIKKO TOCHIGI TOKYO / AKIHABARATOKYO / ASAKUSA TOKYO / SKY TOWER TOKYO / GUNDAM CAFEISHIKAWA / KANAZAWA STATION NAGANO / SNOW MONKEY GIFU / SHIRAKAWAGO         KYOTO / TOJI KYOTO KYOTO JAPAN / PLUM BLOSSOM KYOTO KYOTO / KINKAKUJIOSAKA HIROSHIMA / MIYASHIMA HELLO KITTY HIROSHIMA / MIYASHIMA HIROSHIMA / ATOMIC BOMB  DORM KUMAMOTO / KUMAMOTO CASTLE KUMAMOTO / KUMAMONJAPAN /SHINKANSEN JAPAN / SHINKANSEN JAPAN /SHINKANSEN Evangelion JAPAN / HINA MATSURI